Optimum

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1), (dalej: „RODO”), jest radca prawny Dariusz Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „OPTIMUM” Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Jabłoński, ul. Pułaskiego 7, 42-400 Zawiercie (dalej: „Administrator”).

2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego pozyskiwania danych osobowych, zabezpieczenia, przetwarzania, w tym w szczególności przez osoby upoważnione do przetwarzania.

3. Administrator może przetwarzać dane osobowe potencjalnych i faktycznych klientów Kancelarii, a także kontrahentów i dostawców oraz ich przedstawicieli.

4. Państwa dane przetwarzane będą w zakresie, niezbędnym do świadczenia przez Kancelarię usług prawnych, przetwarzanie obejmuje przede wszystkim treść udostępnionych dokumentów, korespondencji oraz ewentualnie inne informacje pozyskane przez Kancelarię z powszechnie dostępnych źródeł (w szczególności imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe – dane należące do kategorii danych niewrażliwych).

5. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w związku z zawieraną umową, celem przetwarzania jest dążenie do jej zawarcia oraz wykonania, w tym prowadzenie negocjacji, przedstawienie oferty, kontakt związany z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także realizacja ciążących obowiązków prawnych, m.in. podatkowych, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, spełniania obowiązku informacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6. Jeżeli skontaktowaliście się Państwo z Kancelarią we własnym imieniu, w tym za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej kancelarii, przetwarzamy Państwa dane w celu odpowiedzi za zapytanie lub zrealizowanie innych działań, na które wyraziliście Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na obsłudze żądań i zapytań związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularza i obsługi zgłoszonego zapytania.

7. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, przypominamy, że w każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną uprzednio zgodę, jednak pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na tej podstawie.

8. Jeżeli działają Państwo w imieniu klienta Kancelarii, dostawcy lub innego podmiotu, przetwarzamy Państwa dane w celu realizowania kontaktu, w kontekście w jakim występują Państwo w imieniu podmiotu trzeciego, a także zawarcia lub realizowania umowy z tym podmiotem trzecim lub zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotem trzecim, w imieniu którego Państwo działają, w tym zawieranie i realizowanie z nim odpowiednich umów.

9. Dodatkowo, Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny i adres e-mail, mogą być przez nas wykorzystane do wysłania okazjonalnej korespondencji (np. kartek świątecznych). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10. Państwa Dane osobowe mogą byś przekazane podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Do Państwa danych osobowych dostęp uzyska oprócz Administratora odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Kancelarii, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji ww. celów. Wszystkie te osoby zobowiązane są do zachowania wszelkich tego rodzaju informacji w tajemnicy, a Państwa dane pozostają poufne. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom, z których korzysta Kancelaria przy przetwarzaniu danych, w zakresie w jakim jest to niezbędne, np. firmom księgowym, informatycznym, zajmującym się niszczeniem dokumentów, operatorom pocztowym oraz firmom zapewniającym dostęp do poczty elektronicznej.

11. Poza wymienionymi powyżej podmiotami Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

12. Podanie danych osobowych przez Państwo jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług prawnych oferowanych przez Kancelarię. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia w/w usług.

13. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora – dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw oraz wszelkich pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowo: „OPTIMUM” Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Jabłoński, ul. Pułaskiego 7, 42-400 Zawiercie bądź e-mailowo: djablonski@optimum.biz.pl

14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

16. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania zgody. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko przez czas, jaki jest konieczny do celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane. Po tym czasie zostaną one usunięte, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania takich danych w celu spełnienia obowiązków prawnych. Jeśli jesteście Państwo klientami Kancelarii lub jego pracownikami/współpracownikami, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe minimum przez okres obowiązywania umowy lub okres niezbędny do jej zawarcia, a następnie przez okres maksymalnie 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub – jeśli do zawarcia umowy nie doszło – 2 lat od dnia ostatniego kontaktu lub zakończenia negocjacji.

17. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do ewentualnego jej cofnięcia lub zrealizowania celu, dla jakiego zgoda została wyrażona.

18. Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują do dłuższego ich przetwarzania.

19. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia ww. usług oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Państwo nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Administratora należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Państwem.